Neurologisch consult bij verzuim van Sazyes

Neurologisch consult bij verzuim <6 maanden

Het Neurologisch consult is een onafhankelijk neurologisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen. Het rapport is gebaseerd op een éénmalig onderzoek door een neuroloog. Het geeft duidelijkheid ten aanzien van de diagnostiek, beperkingen en behandelmogelijkheden. Het doel van het consult is om reeds in een vroeg stadium een onderbouwd behandel- of re-integratie advies te kunnen geven. Ten opzichte van een reguliere expertise is een neurologisch consult niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper.

Het Neurologisch consult geeft u duidelijkheid omtrent:

• de oorzaak van het verzuim en eventuele neurologische diagnose
• de aan- of afwezigheid van functionele beperkingen
• behandel en/of re-integratie advies
• de prognose

Onderscheid met een neurologische expertise

Het belangrijkste verschil tussen een neurologisch consult en een reguliere neurologische expertise is de timing. Onze reguliere expertises worden vaak ingezet bij stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier. Bij het neurologisch consult ligt de nadruk primair op vroegdiagnostiek en advisering. Onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden daarmee voorkomen. Vanwege deze opzet is het onderzoek niet alleen snel, maar ook minder belastend voor de betrokkene en goedkoper. Bij twijfel over de indicatie kunt u altijd overleggen met een van onze neurologen.

Sazyes onderscheid met een neurologische expertise

De belangrijkste kenmerken van het Neurologisch consult op een rij:

• bij verzuim < 6 maanden
• eenmalige beoordeling door neuroloog
• doorlooptijd 2-4 weken (bij uitzonderlijke drukte kan dit langer zijn)
• helderheid over diagnostiek, beperkingen, behandelmogelijkheden en prognose
• combinatie met verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek is mogelijk

Wanneer aanvragen?

Het neurologisch consult kan worden aangevraagd binnen 6 maanden na ziekmelding. Hoe eerder het onderzoek wordt ingezet, hoe groter de kans dat onnodige of onjuiste behandeltrajecten worden voorkomen. Bij verzuim langer dan 6 maanden adviseren wij een neurologische expertise.

Wie kunnen het onderzoek aanvragen?

Het neurologisch consult wordt succesvol ingezet door bedrijfsartsen, arbodiensten, medisch adviseurs, werkgevers en casemanagers die van meet af aan regie willen over het verzuimproces.

Hoe verloopt het Neurologisch consult?