Neurologische expertise bij van Sazyes letselschade

Neurologische expertise bij letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen neurologische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen. Dit heet Neurologische expertise bij letselschade.

Neurologische expertises in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De aanpak van Neurologische expertise bij letselschade

Bij neurologische expertises in het kader van letselschade baseren wij ons zoveel mogelijk op de IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval. Het percentage functieverlies kan worden bepaald aan de hand van de richtlijnen van de American Medical Association (AMA) én de NVN-richtlijnen Functieverlies.

De aanpak van Neurologische expertise bij letselschade

Hoe verloopt een neurologische expertise bij letselschade?