Psychiatrische expertise als second opinion

Psychiatrische expertise als second opinion

Psychiatrische expertise als second opinion kan worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast worden psychiatrische expertises in toenemende mate ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Onze psychiaters zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Mogelijkheid van arbitrage

Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een medische rapportage. Sommige polissen kennen de mogelijkheid van arbitrage. De psychiater kan in dat verband als ‘arbiter’ worden aangesteld.

Een second opinion geeft duidelijkheid bij

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
  • het aantonen of uitsluiten van persoonlijkheidsproblematiek
  • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
  • het in kaart brengen van behandelopties
  • het bepalen van de prognose
Psychiatrische expertise als second opinion van Sazyes

Hoe verloopt psychiatrische expertise als second opinion?