Orthopedische expertise bij letselschade

Orthopedische expertise bij letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen orthopedische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen. Dit doen we aan de hand van orthopedische expertise bij letselschade.

Wettelijke aansprakelijkheid

Orthopedische expertises in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Bij orthopedische expertises in het kader van letselschade baseren wij ons zoveel mogelijk op de IWMD Vraagstelling. Het percentage functieverlies kan worden bepaald aan de hand van de richtlijnen van de American Medical Association (AMA)

Een orthopedische expertise geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een orthopedische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het bepalen van benutbare mogelijkheden
  • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
  • de evaluatie van voorgaande behandelingen
  • het in kaart brengen van behandelopties en re-integratietrajecten
  • het bepalen van de prognose
Orthopedische expertise van Sazyes geeft duidelijkheid

Hoe verloopt een orthopedische expertise bij letselschade?