Orthopedische expertise van Sazyes

Orthopedische expertise

Een orthopedische expertise is een medisch onderzoek waarbij een orthopedisch chirurg onderzoekt of er sprake is van een orthopedische aandoening of stoornis. Een orthopedische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid en als second opinion. De expertise kan worden aangevuld met een neurologische expertise, een psychiatrische expertise en/of een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Sazyes biedt de volgende orthopedische expertises aan

 • Bij verzuim <6 maanden

  Bij arbeidsrechtelijke of ontslagprocedures wordt soms een beroep gedaan op het bestaan van een psychiatrische ziekte of stoornis. Een psychiatrische expertise verschaft u in dat geval duidelijkheid over de mate van toerekenbaarheid.

 • Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

  Een orthopedische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een orthopedische aandoening of stoornis.

 • Als second opinion

  Een orthopedische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar- en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere orthopeed of instelling.

 • Bij letselschade

  In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen orthopedische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Wettelijke aansprakelijkheid van Sazyes

Wettelijke aansprakelijkheid

Orthopedische expertises in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.